پیج اینستاگرام طبایع

ام الدماغ

ام الدماغ یا ام الرأس پوستی که شامل مغز سر است. کاسه سر و هر آنچه در آن است که به واسطه اعصابی که در آن است دارای حس می باشد.