پیج اینستاگرام طبایع

جراحت

جراحت، ایجاد اثری در بدن است که موجب جریان خون شود و در اصطلاح طب سنتی جدایی پیوستگی (تفرق اتصالی) درگوشت است در صورتی که بدون چرک باشد و اگر به چرک نشیند آن را قرحه گویند. (ذخیره خوارزمشاهی).

در پزشکی، صدمه بافتی، ناشی از آسیب و جراحت ممکن است ناشی از اشیایی برنده یا نوک تیز (بریدگی یا سوراخ شدگی)، پاره شدن بافت ها (پارگی)، یا برخورد با جسمی کند (له شدگی) باشد.