پیج اینستاگرام طبایع

سوده

سوده یعنی ساییده شده، نرم شده، خرد و ریز شده، هر چیز نرم و مسحوق، آنچه از سودن و ساییده شدن به هم رسد (پودر)،  مانند سوده الماس، سوده آهن، سوده صندل