پیج اینستاگرام طبایع

بلغم مخاطی

بلغم مخاطی نوعی بلغم غیرطبیعی غلیظ و مختلف القوام است که به جهت مشابه بودن آن در اغلب اوقات به آب بینى آن را بلغم مخاطی گویند که بعضی از اجزاء آن، غلیظ نضج یافته و بعضی، رقیق نضج نایافته می‌باشند.