پیج اینستاگرام طبایع

قوه مسترجعه

مقصود از قوه مسترجعه، قوه ذاکره، قوه حافظه یا به عبارتی قوت یادآوری است. از این رو، به این قوه ذاکره گویندکه یاد آوری معانی جزئیه می‌کند.