پیج اینستاگرام طبایع

فتیله

فَتیله در اصطلاح طب سنتی به معنی شافه‌ای (شیافی) که مخصوص به دبر ( مقعد) باشد. یعنی دوایی که کوبیده، خمیرکرده، باریک به مقدار انگشت یا بیشتز و یا کمتر به قدر حاجت در سوراخ اعضاء، زخم ها و زخم بینی، گوش، احلیل، دبر و فرج بگذارند.