پیج اینستاگرام طبایع

افخاذ

افخاذ جمع فحذ به معنی ران است، ران ها