پیج اینستاگرام طبایع

زهر

دارویی را در اصظلاح طب سنتی، ﺳﻢ (زﻫﺮ) میﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺿﺪﻳﺖ ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺧﺎصیتی ﻛﻪ در ﺧﻮد آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ میﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﺶ (گیاهی سمی و مهلک و شبیه به گیاه زنجبیل که در هندوستان روید).