پیج اینستاگرام طبایع

بنصر

انگشت میانه انگشت کوچک و وسطی و به عبارتی انگشت چهارم از جانب شست را بِنصِر گویند، انگشت حلقه