پیج اینستاگرام طبایع

شاعر

شاعر در اصطلاح طب نام هر یک از دو رگی است که در دو ورک شاخ شاخ شوند.