پیج اینستاگرام طبایع

ادره

اُدرَه یعنی ورم بیضه. فتق.  علتی است که بواسطه نزول باد یا رطوبت در کیسه خایه، منجر به بزرگ شدن بیضه از حد طبیعی می‌شود و در واقع نوعی فتق است.

بادیست که در خایه عارض شود. و مردم آن را قیل نامند و در زبان پارسی این عارضه را دبّه خوانند که ناشی از ریزش رطوبات زیاد در رگهای هر دو خایه باشد. که جلوگیری از منی هنگام جماع، بالا قرار گرفتن زن در هنگام جماع، فریاد بسیار قوی زدن و چیزی سنگین برداشتن در تشدید این عارضه موثرند.