پیج اینستاگرام طبایع

محلل

مُحَلِّل یعنی تحلیل برنده، دوایی است که به واسطه ی تبخیر، خلط متراکم شده را جزء جزء بیرون کند تا آن را نابود سازد و این به دلیل حرارت مفرط است. مانند جندبیدستر.