عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

اصبع

انگشت دست یا پا. جمع اصابع، اصابیع. (منتهی الارب). انگشتان دست عبارتند از: (ابهام، سبابه، اصبع الوسطى، البنصِر و الخِنْصِر).