پیج اینستاگرام طبایع

لقوه

فلج عصب صورتی یا در اصطلاح طب سنتی لَقْوه، نوعی بیماری است که حالت چشم و ابرو و لب و پیشانی را به هم می‌زند، به گونه‌ای که باعث کج شدن لب و دهان و فک می‌شود. در این بیماری، صورت سست می‌گردد و تمایل پیدا می‌کند از سویی به سوی دیگر و از جانبی به جانب دیگر کشیده شود و از شکل اصلی خود منحرف می‌گردد که سبب آن ریختن مواد بلغمی و رطوبی به ریشه اعصاب نزدیک اعضای سست شده و یا متشنج شدن به تشنج امتلایی و یا یبسی مزاج (خشک بودن و عمل نکردن معده) است و به همین دلیل دهان و لب ها کج می‌گردند و فرد نمی‌تواند با نفس خود شمعی را خاموش کند و نیز نمی‌تواند آب دهان خود را درست جمع کند و نیز پلکهایش روی هم بسته و لبهایش جفت نمی‌شوند و انواع آن: تشنجی و استرخایی است.

لقوه را در موارد مختلف، نام‌های مختلف می‌دهند، مانند بیماری کجی دهان، کژدهانی، کژرویی