فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

ریح رحم

ریح رحم، ماده و بادی نفاخ در رحم به سبب اجتماع رطوبات لزجه (چسبناک) است.