پیج اینستاگرام طبایع

عقاقیر

عقاقیر جمع عَقّار و در اصطلاح طب اسم جنس ادویه است؛ هر گیاه که بدان تداوی (دوا و درمان) کنند. مفردات طب، ادویه که از ریشه نباتات است؛ دواهای نباتی؛ گیاهان داروئی