پیج اینستاگرام طبایع

رخو

رَخو یا رِخو در اصطلاح به معنای نرم و سست یا نرم و سست شدن است و با رخاوت مترادف است.