پیج اینستاگرام طبایع

دوالی

دوالی همان بیماری واریس است، بیماری که به موجب آن، رگ های ساق پا گشاد می‌شوند و علت آن از نگاه طب سنتی، ریختن خون سوداوی زیاد و یا ریختن خون غلیظ یا بلغم لزج در آن‌هاست.

فرق دوالی و داء الفیل: در دوالی ماده در رگ عروق تجمع می‌کند و در داء الفیل ماده مرض بین عضله و غشا و ساق و کف دیده  شده و از عروق به گوشت منتشر می‌شود.