پیج اینستاگرام طبایع

تفرق

تفرق به معنای ازهم پاشیدگی، افتراق، پراکندگی و به اصطلاح طب سنتی به معنی زخم و جراحت است.