پیج اینستاگرام طبایع

حِریف

تیز و تند، آنچه هنگام چشیدن زبان را بگزد و اجزای آن در زبان نفوذ کند.

حکیم مؤمن گوید: حِرّیف ؛ به معنی گزنده است که اجزاء او در زبان فرورفته و بسیار بگزد و تفریق اجزاء او کند و فعل آن تحلیل و تنقیه و تعفین و احراق و تلطیف است بجهت شدت حرارت.

افعال آن: تفتیح،تحلیل، تنقیه، ترقیق، تلطیف، تقطیع و تسخین و گرمی شدید و لطیف (احراق و تلطیف) مانند: فلفل، خردل