فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

عصر الدمل

عَصر الدُمل در اصطلاح طب یعنی چرک و عفونت دمل را بیرون آوردن.