پیج اینستاگرام طبایع

بواسیر لحمی

در اصطلاح طب سنتی، منظور از بواسیر لحمی، پولیپ است که انواع مختلفی دارد:

بواسیر لحمی: پولیپ
بواسیر لحمی اذن: پولیپ گوش
بواسیر لحمی بینی: پولیپ بینی 
بواسیر لحمی رحم: پولیپ رحم