پیج اینستاگرام طبایع

طمث

طَمث به معنای چرکین شدن، برداشتن دوشیزگی، بکارت بردن و خون حیض است و درست است که این کلمه در معنایِ مصدری، «حائض شدن زن و حیض و جماع کردن.» است (محمد بن یوسف هروی، 1387: 256) اما در شاهد منقول از «ذخیره خوارزمشاهی» معنای خون حیض و عادت ماهیانه زنان کاربرد بیشتری دارد.