پیج اینستاگرام طبایع

اوعیه

اوعیه جمع وعاء و در اصطلاح طب سنتی دارای دو معناست:  1) ظرف ها و 2) مجاری ترشحی بدن .