عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

اوعیه

اوعیه جمع وعاء و در اصطلاح طب سنتی دارای دو معناست:  ۱) ظرف ها و ۲) مجاری ترشحی بدن .