پیج اینستاگرام طبایع

فصل

فَصل دارای چند معنی است 1) جدا کردن، انفصال  2) مانع و حاجز میان دو چیز  3)  هر بند اندام، هر جای پیوستگی در استخوان، محل اتصال دو استخوان  4) هر یک از چهار فصل سال