فصل

فَصل دارای چند معنی است ۱) جدا کردن، انفصال  ۲) مانع و حاجز میان دو چیز  ۳)  هر بند اندام، هر جای پیوستگی در استخوان، محل اتصال دو استخوان  ۴) هر یک از چهار فصل سال

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
۰ (۰ رای)