پیج اینستاگرام طبایع

اضطجاع

به پهلو خفتن، از سمت پهلو بر روى زمین دراز کشیدن.

در سجود فراهم آمدن مصلی و چسبانیدن سینه خود بر زمین.