عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

اضطجاع

به پهلو خفتن، از سمت پهلو بر روى زمین دراز کشیدن. در سجود فراهم آمدن مصلی و چسبانیدن سینه خود بر زمین.