پیج اینستاگرام طبایع

حمی

حُمّی به معنی تب است، حرارت غریبی که در قلب شروع شده و ارواح را گرم و به واسطه شرابین (شریان ها) به سایر اعضاء پراکنده شده و همه بدن را گرم نماید.

برخی از اقسام حمی

  • حمی الیوم: تب یکروزه
  • حمی بسیط: تبی که سبب آن یک خلط باشد و بس مانند حمی بلغمیه، حمی صفراوی.
  • حمی صفراوی: تب زردآبی، تب عفونی
  • حمی دایره: تب و لرز
  • حمی دق ؛ تبی است دائم با حرارتی کم که از آن به تب لازم یا تب ذاتی هم تعبیر می کنند و آدمی را لاغر و باریک می کند
  • حمی مراجعه: تب مالت
  • حمی مشارکه: یعنی دو تب با هم ظاهر شوند.
  • حمی نائبه: تب وبائی، تب ورمی