پیج اینستاگرام طبایع

عسر بلع (عسر البلع)

عسر بلع در اصطلاح طب یعنی اشکال در بلعیدن خوراک، دشخواری، دشواری در بلع خوردنی ها و نوشیدنی ها و سبب آن یا مری است یا آلات گوارشی اطراف آن.