پیج اینستاگرام طبایع

زهره (مراره)

زَهره یعنی کیسه صفرا، کیسه زردآب، تلخه، مایع زرد رنگ و تلخ موجود در کیسه صفرا / عضوی کیسه مانند که در آن آب زرد تلخ (صفرا) پر بوده و به جگر آدمی و حیوانات دیگر چسبیده می باشد و  به عربی به آن مراره گویند.

در اصطلاح پزشکی، زهره؛ مایعی لزج و کش دار و قلیایی و تلخ و مهوع و زردرنگ است که از سلول های کبد ترشح می شود و بوسیله مجرای کبدی از جگر خارج می گردد و بواسطه مجرای سیستیک بدرون کیسه صفرا رفته انبار می شود و ضمناً در آنجا مقداری از آب خود را از دست می دهد و غلیظ می‌گردد و در موقع هضم غذا به تناوب از کیسه صفرا خارج می شود و از راه مجرای «کولدوک » در محل «آمپول واتر» به اثنی عشر می ریزد.