پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

شرح

شَرح در لغت یعنی بسط، بیان،تشریح، تعبیر، تعریف، تفسیر، تفصیل، توصیف، توضیح، گزارش و  در اصطلاح طب یعنی گوشت را به قطعات بلند بریدن؛  قطع کردن گوشت از عضو یا از استخوان