پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

قوه حیوانی

قوای نفس نیز به سه دسته کلی قوای نباتی، قوای حیوانی و قوای انسانی نفس تقسیم می‌شوند. قوه یا نفس حیوانی، کمال اول برای جسم طبیعی آلی از جهت ادراکات جزئی، حرکت و تحرک ارادی است. به عبارت ساده‌تر، قوه حیوانی قوه حرارت و  حرکت رگ‌ها را گویند؛ بنابراین نفس یا قوه حیوانی خود دارای دو قوه است؛ قوه مدرکه و قوه محرکه که موسوم به قوای تحریکی و قوای ادراکی می‌باشند.