پیج اینستاگرام طبایع

التواء

رگ به رگ شدن، زوال فقرات، در اصطلاح پزشکی، انحراف و پیچیدگی مهره های پشت (ستون فقرات) به سوی راست و چپ.