پیج اینستاگرام طبایع

سهک

سَهک به فارسی یعنی سمیت و بدبو شدن گوشت و بوی عرق که از بدن آید را گویند.