فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

سهک

سَهک به فارسی یعنی سمیت و بدبو شدن گوشت و بوی عرق که از بدن آید را گویند.