پیج اینستاگرام طبایع

ریح غلیظ

ریح غلیظ ؛ نزد اطباء طب سنتی یا طب قدیم؛ بادی است که مدت درنگ آن در پاره ای از تجاویف بدن به درازا کشد و غلیظ گردد (از کشاف اصطلاحات الفنون).