پیج اینستاگرام طبایع

تب ربع

تب چهارم، تب سوداوی؛ اگر خلط عفونی، سوداوی باشد، آن را تب ربع گویند. زیرا روزی می‌گیرد و دو روز رها می کند و روز چهارم باز می گیرد. تب ربع به دو نوع است: تب ربع نوبه و تب ربعِ دائم، که تفاوتشان در این است که تب ربع دائم لرزه ندارد و روز چهارم شدت می گیرد و در روزهای دیگر خفیف است. (محمد بن یوسف هروی، 1387: 144)