پیج اینستاگرام طبایع

بحران انتقال

بحرانی است که یکباره از بین نرود امّا از مرکزی که دارد، دور شود و در اطراف بدن جمع آید که اگر بقایایش کاملاً پاکسازی نشود، نباید از سلامت همیشگی بیمار اطمینان خاطرداشت.

حال چگونه بدانیم که بقایای ماده برکنده شده از مرکز و رانده شده به کجای بدن انتقال یافته است؟ 1- هر جایی که بقایایِ ماده بیماری زا بدان نقل مکان کرده است، درد می کند. 2- رگ هایی که در آن نزدیکی در فضای خالی هستند، باد می کنند. 3- شدت و التهاب حرارت آنجا و رگ های همسایه آنجا را در بر می گیرد. 4- جایی که ماده بیماری زا از اثر بحران بدان انتقال می یابد، یا اندامی است ناتوان، یا بند استخوانی است دردمند و یا اندامی است خسته شده.