پیج اینستاگرام طبایع

بضع

بَضع دارای دو معناست: 1)  بریدن یا قطع کردن چیزی، شکافتن، زخم، شکافتن جراحت، پاره پاره کردن گوشت، رگ زدن 2) شرمگاه زن، جماع کردن