پیج اینستاگرام طبایع

زلو

زَلو همان زالو است. کرمی است سیاه رنگ که در آب پیدا می‌شود و چون او را به عضوی از اعضای آدمی بچسبانند خون را از آنجا می‌مکد و آن را شلوک و دیوچه نیز نامند. (فرهنگ جهانگیری ). زالو در قسمت بادکش دهانی، دارای سه ردیف آرواره بشکل ایگرگ است که بوسیله آن ها پوست بدن حیوانات را سوراخ کرده خون آنها را می‌مکد و آن را در طب برای کشیدن خون بیماران بکار می‌برند.