پیج اینستاگرام طبایع

نفخ

نفخ یعنی گاز شکم، باد در شکم، باد آوردن بطن و در اصطلاح طب یعنی اتساع (بسط و ورم) معده و روده ها در اثر تجمع گاز.

نفخ تجمع گاز در دستگاه گوارش است که با آماسیدن و بادکردن شکم، احساس پری و فشار در شکم پس از غذاخوردن و آروغ زدن مشخص می شود. نفخ از نشانه های سوء هاضمه است و معمولاً بر اثر خوردن برخی غذاها که بادزا و نفخ آورند پدید می آید.