پیج اینستاگرام طبایع

مصلب

مُصَلِّب؛ یعنی سفت کننده،  آن چه ضد مرخی (سست کننده) باشد.