پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

مصلب

مُصَلِّب؛ یعنی سفت کننده،  آن چه ضد مرخی (سست کننده) باشد.