پیج اینستاگرام طبایع

حشایش

حشایش جمع حشیش به معنای  1) گیاهان خشک یا شبیه به خشک، نباتاتی که بر روی زمین پهن نبوده و دارای ساقه باشند 2) بنگ، چرس، شاهدانه