ما را دنبال کنید

قبل

مقصود از قُبُل در اصطلاح طب، فرج و مهبل زن است.