فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

اسقام

جمع سُقم و سَقم. بیماری‌ها. امراض بیمارکردن، بیمارگردانیدن