مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

اسقام

جمع سُقم و سَقم. بیماری‌ها. امراض

بیمارکردن، بیمارگردانیدن