پیج اینستاگرام طبایع

قوه فاعله

قوای نفس حیوانی به دو دسته تقسیم می‌شود:

  1. قوه محرکه
  2. قوه مدرکه

قوه محرکه خود دو قسم است:

1- قوه عامله یا فاعله: این قوه موجب و فاعل بر حرکت است. قوه فاعله؛ به قوه محرکه‌ی عضلات می‌گویند، قوه‌ای که عضلات را برحسب اقتضای قوه باعثه، به تحریک وامی‌دارد که آن را قوه عامله هم می‌نامند، اما از نظر عرفی میان قوه عامله و قوه فاعله فرق است (از فرهنگ اصطلاحات فلسفی ص 223).

2- قوه باعثه یا شوقیه