عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

رخاوت

رَخاوَت به معنای نرمی و سستی، سست و نرم گردیدن است. رخاوت معده: سستی معده