پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

رخاوت

رَخاوَت به معنای نرمی و سستی، سست و نرم گردیدن است.

رخاوت معده: سستی معده