پیج اینستاگرام طبایع

عفنه

عَفِنَه مونث عَفِن و به معنی متعفن و گندیده و مقصود از امراض عفنه در اصطلاح طب، بیماری های واگیردار است.