پیج اینستاگرام طبایع

طافی

طافی در اصطلاح طب یعنی شناور، معلق (رضوی برقعی، بهار 1382: 55) آنچه از سبکی و لطافت بر سر آب آید، آنچه بر روی آب بایستد؛ ضدِ راسِب، پرده ای که ممکن است روی برخی از مایعات یا ادرار ایجاد شود. (تاج بخش، 1385: 261)