پیج اینستاگرام طبایع

عضل اضلاع

عضل اضلاع به معنی ماهیچه های بین دنده ای است.