پیج اینستاگرام طبایع

انقطاع صوت

حالتی که با وجود آن، انسان به سهولت بر آواز دادن بر حسب عادت قادر نباشد، این حالت گاه به دلیل ماده ای است که به سوی عضلات متممه صوتِ محیط حنجره می‌ریزد یا آفتی است که به عصب آن می‌رسد و گاهی به دلیل فسادی است که داخل عضلات به وجود می‌آید.