پیج اینستاگرام طبایع

حمل

حمل دارای دو معناست 1) باردارشدن، آیستنی، حاملگی  2) بارنباتات، به بار نشستن درخت