فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

حمل

حمل دارای دو معناست ۱) باردارشدن، آیستنی، حاملگی  ۲) بارنباتات، به بار نشستن درخت